خبر عضویت ویژه

امکان عضویت ویژه برای علاقه مندان به استفاده از مطالعات ، مقالات ، ایده ها و کسب و کارهای ابداعی مهندس خورسند برای گسترش و بهبود کیفی سطح دانش ، ثروت و آرامش شخصی به مدت محدود فراهم شده است .

مزایای استفاده از عضویت ویژه

  • استفاده از نتایج مطالعات شخصی
  • مشاوره و مشارکت در تکمیل پروژه ها
  • مشاوره و مشارکت در تکمیل پروژه های اعضا
  • همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مشاهده و دریافت رایگان کلیه مطالب و محتوای ویژه

توجه : به منظور تسهیل امور و مسائل مربوط به اعضای ویژه پس از پرداخت وجه حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت با ایشان تماس برقرار خواهد شد .

شرایط عضویت ویژه
حداقل سن برای استفاده از خدمات عضویت ویژه وجود ندارد . اما افراد زیر ۱۸ سال می بایست مشخصاتی از یکی از والدین یا بستگانشان را بفرمایند.

حق عضویت ویژه سالانه
الف : اگر با پرداخت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود بیشتر از ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان باشد ۴۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ب: اگر با پرداخت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان باشد ۳۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ج : اگر با پرداخت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۷۵۰٫۰۰۰ تومان باشد ۲۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .


د: اگر با پرداخت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا صفر باشد مبلغ حق عضویت شما به صورت تمام و کمال به حساب شما افزوده خواهد شد و یک روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد.
هـ : اگر با پرداخت ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ضرر حاصل شد مبلغ حق عضویت شما پس از کسر ۵۰۰ تومان بابت کسر کارمزد بانک و ۱۵۰۰ تومان کارمزد به حساب شما وارد خواهد شد و ۳ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد .
حق عضویت ویژه ۱ ماهه

الف : اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود بیشتر از ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان باشد ۴۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ب: اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱٫۴۴۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۶۰۰٫۰۰۰ تومان باشد ۳۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ج : اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۶۰۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۹۲٫۰۰۰ تومان باشد ۲۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
د: اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۹۲٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۵٫۰۰۰ باشد ۱۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .

هـ : اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۵٫۰۰۰ تومان تا صفر باشد مبلغ حق عضویت شما پس از کسر ۵۰۰ تومان بابت کسر کارمزد بانک و ۱۵۰۰ تومان کارمزد به حساب شما وارد خواهد شد و ۱ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد .
و : اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ضرر حاصل شد مبلغ حق عضویت شما + ۳ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد .
حق عضویت ویژه ۷ روزه

الف : اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود بیشتر از ۳۶۰٫۰۰۰ تومان باشد ۴۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ب: اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۳۶۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۵۰٫۰۰۰ تومان باشد ۳۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ج : اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۵۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۴۸٫۰۰۰ تومان باشد ۲۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
د: اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۴۸٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۵٫۰۰۰ باشد ۱۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
هـ : اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۵٫۰۰۰ تومان تا صفر باشد مبلغ حق عضویت شما پس از کسر ۵۰۰ تومان بابت کسر کارمزد بانک و ۵۰۰۰ تومان کارمزد به حساب شما وارد خواهد شد و ۱ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد .
و : اگر با پرداخت ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان ضرر حاصل شد مبلغ حق عضویت شما + ۳ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد . .
حق عضویت ویژه ۳ روزه
الف : اگر با پرداخت ۵۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود بیشتر از ۶۰٫۰۰۰ تومان باشد ۳۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ب : اگر با پرداخت ۵۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۶۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۳۰٫۰۰۰ تومان باشد ۲۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
ج: اگر با پرداخت ۵۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۳۰٫۰۰۰ تومان و بیشتر از ۱۵٫۰۰۰ باشد ۱۰% سود حاصله به همراه مبلغ حق عضویت شما پس از کسر هزینه حق استفاده یک روزه از مطالب به حساب کاربری شما افزوده خواهد .
د : اگر با پرداخت ۳۰۰٫۰۰۰ تومان مبلغ سود کمتر از ۱۵٫۰۰۰ تومان تا صفر باشد مبلغ حق عضویت شما پس از کسر ۵۰۰ تومان بابت کسر کارمزد بانک و ۵۰۰۰ تومان کارمزد به حساب شما وارد خواهد شد و ۱ روز استفاده رایگان از مطالب ویژه به شما هدیه داده خواهد شد .

حق عضویت استفاده از مطالب ویژه : ۱۵٫۰۰۰ تومان …

بدون دیدگاه برای خبر عضویت ویژه

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *